Regulamin Sklepu

 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep „ALL TERRAIN 4x4” prowadzi sprzedaż towarów związanych z szeroko pojętym tuningiem samochodów terenowych i osobowych, w szczególności z orurowaniami ochronnymi do tych aut produkowanymi przez dostawców sklepu na indywidualne zamówienie oraz osłonami stalowymi i aluminiowymi silnika i skrzyni biegów, zawieszeniami dedykowanymi do aut terenowych i SUV, jak i akcesoriami do off-roadu (m.in. wyciągarki, uchwyty, liny reflektory i inne)

  2. Sklep umożliwia dokonanie zakupów również poprzez sklep internetowy i aukcje internetowe.

  3. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@at4x4.pl

  4. Sprzedawcą jest FILA GRUPA Leszek Fila, z siedzibą w miejscowości
   Krasne 784 L, 36-007 Krasne, natomiast Kupującym jest podmiot składający zamówienie i wyrażający wolę kupna towarów z oferty Sklepu.

  5. Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

 2.  Składanie zamówień

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

  2. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.at4x4.pl lub dokonując zakupu poprzez serwis aukcyjny jak również poprzez wysłanie faxu na numer sklepu i oczywiście dokonując zakupu osobistego w siedzibie Sklepu.

  3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.

  4. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane:

   1. nazwisko i imię Kupującego,

   2. dane adresowe (kod, miejscowość, ul./pl./os., numer mieszkania/domu),

   3. telefon lub email (do weryfikacji zamówienia),

   4. dokładne określenie wyrobu zgodnie z opisem w Sklepie,

   5. cenę towaru.

   6. adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.

  5. Wypełnienie w/w formularza, wysłanie zamówienia faxem lub zakup poprzez serwis aukcyjny jest traktowane przez Sklep jako złożenie zamówienia i nie wymaga potwierdzenia przez Sklep.

  6. Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dokonania potwierdzenia, wskazanego w ust. 6.

  7. Anulowanie lub zmiana specyfikacji zamówienia nie przysługuje Kupującemu w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie. Dotyczy to przede wszystkim zakupu orurowań ochronnych (przednich, bocznych i tylnych) do samochodów. Towar wykonywany na indywidualne zamówienie Kupującego to towar nie znajdujący się w magazynie Sklepu i którego wykonanie (produkcję), za zgodą Kupującego udzieloną poprzez złożenie zamówienia na towar Sprzedawca rozpoczyna przed upływem terminu do odstąpienia przez Kupującego od umowy, zgodnie z pkt VI ust. 6.

  8. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.

  9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.

 3.  Ceny i płatności

  1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Faktura VAT lub paragon wystawiane są z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

  2. Ceny podane w Sklepie są ważne zarówno w ofercie internetowej jak i Sklepu stacjonarnego.

  3. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.

  4. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący w przypadku zamówienia towaru za pobraniem. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę pobrania przy sprzedaży i wydaniu towaru Kupującemu.

  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.

  6. Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

  7. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

   1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank mBank nr rach.
    47 1140 2004 0000 3102 3752 7442
    Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy,

   2. przy odbiorze za pobraniem

  8. W przypadku wskazanym w ust. 7a i 7b w opisie przelewu należy podać dane osobowe Kupującego (bez wskazanych informacji zamówienie nie będzie dalej realizowane).

 4.   Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które niemożliwe są do telefonicznej lub e-mailowej weryfikacji z powodu niemożliwości kontaktu z Kupującym w terminie 24 godzin od dnia potwierdzenia z pkt II ust. 7.

 5.   Dostawa zamówionych towarów

  1. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  2. Dostawa towaru odbywa się w terminie podanym w opisie towaru. Taki czas realizacji (dostawy) jest liczony od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem, przy czym przy obliczaniu terminu realizacji uwzględnia się wyłącznie dni kalendarzowe przypadające od poniedziałku do piątku.

  3. W przypadku chwilowego braku towaru lub jakichkolwiek innych czynników,
   z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W przypadku posiadania zamówionego towaru w części, taki towar może zostać doręczony Kupującemu zgodnie z zamówieniem, natomiast pozostała część, na koszt Sklepu,
   w terminie wskazanym zgodnie ze zdaniem pierwszym

  4. W przypadku wskazanym w ust. 4 Kupujący jest informowany o stanie zamówienia
   i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  5. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, a dostawa odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez kuriera i wskazaną w awizie
   (w zakresie ponownej próby dostawy, jak i kontaktu Kupującego z kurierem w celu ustalenia szczegółowych warunków dostawy). Jeżeli kurier ponownie nie zastanie Kupującego i w odpowiedzi na drugie awizo Kupujący nie odbierze towaru z miejsca wskazanego przez kuriera w terminie 2 dni, zamówienie jest anulowane, a koszt przesyłki ponosi Kupujący. Nie dotyczy to zamówienia towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie - umowa wiąże strony, a Kupujący jest wówczas zobowiązany do odbioru towarów w siedzibie Sprzedawcy.

  6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru prawidłowo doręczanego towaru, zgodnego co do ilości oraz rodzaju z zamówieniem i nie noszącego oznak uszkodzeń.

 6.   Reklamacje i zwroty towaru

  1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu towaru przez kuriera, powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres dostawcy widniejący na liście przewozowym dostarczonym przez kuriera.
   UWAGA
   Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy towar z naruszeniem opakowania
   (w sposób wpływający na towar) nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
   W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego
   w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin Sklep
   w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem
   i zakupionym towarem. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu
   i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem. Przyjęcie przez Kupującego towaru od dostawcy bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad lub uszkodzenia towaru, z wyjątkiem wad ukrytych.

  2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

  3. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru.

  4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury VAT z opisem reklamacji lub zgodnie z jego treścią. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny tego samego rodzaju, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zaproponuje Kupującemu równowartość ceny sprzedaży towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru Kupującego.

  5. Sklep nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sklep nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.

  6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostawy towaru, a do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru Sklep zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Kupującego. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi posiadać oryginalną, nienaruszone opakowanie. Towar należy zwrócić razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

  7. Warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).

  8. Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy, (dotyczy to przede wszystkim zakupu orurowania do samochodu zarówno przedniego, tylnego i bocznego oraz innych towarów na indywidualne zamówienie) co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji gdy produkt jest uszkodzony lub posiada inne wady materiałowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

  9. Wszelkie zwroty i reklamacje należy uzgadniać bezpośrednio ze Sklepem poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą email. Sklep wskaże dokładnie miejsce
   i adres do zwrotu reklamowanego towaru. Jeżeli Kupujący samodzielnie i bez porozumienia ze Sklepem dokona zwrotu na adres Sklepu, to Sklep odeśle reklamowany towar do Kupującego lub na jego koszt do odpowiedniego dostawcy.

  10. Kupujący jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (dotyczących sprawdzenia, zbadania, dojazdów i przesyłek) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Kupującego Sprzedawca przesyła Kupującemu zestawienie stawek i kosztów. Koszty przesyłek oparte są na stawkach z tabeli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 7.   Rękojmia i gwarancja

  1. Wszystkie oferowane przez Sklep towary są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

  2. Produkty posiadają gwarancję wskazaną przez właściwego producenta. Wszelkie odstępstwa, wydłużenia lub skrócenie tego okresu są zaznaczone w opisie produktu.

  3. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia
   i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji wyrobów. Gwarancja nie obejmuje samodzielnych zmian w wyrobach. Nieprawidłowe użytkowanie i czyszczenie jest równoznaczne z ustaniem gwarancji przed jej upływem.

  4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność towaru z umową na warunkach wskazanych w powołanej ustawie.

 8.  Umowa sprzedaży

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a FILA GRUPA Leszek Fila, Krasne 784 L, 36-007 Krasne, NIP: 813-285-76-93.

  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie ich Kupującemu w postaci faktury VAT lub poprzez doręczenie specyfikacji zamówienia.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 9.   Postanowienia końcowe

  1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez FILA GRUPA Leszek Fila, Krasne 784L, 36-007 Krasne, wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres:  biuro@at4x4.pl

  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.

  3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres:  biuro@at4x4.pl email z prośbą o rezygnację z otrzymywania emaili informacyjno-reklamowych.

  4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres:  biuro@at4x4.pl

    

  5. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością FILA GRUPA Leszek Fila.

  6. FILA GRUPA Leszek Fila zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się
   i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.